Otopark Yönetmeliği Ertelendi

Her Daireye Bir Otopark Uygulaması 2020 Mart Sonuna Ertelendi

MADDE 1–22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/3/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Photo by Raban Haaijk on Unsplash
Özmen Mali Müşavirlik

Written by

Türkiye’de en fazla Kooperatife mali müşavirlik hizmeti veren ofis olarak İstanbul Ataşehir’de faaliyet göstermekteyiz . www.ozmconsultancy.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade