Nuri Murat Avcı ile BUBA Campus Hakkında

BUBA VENTURES
Apr 30 · 2 min read

Bir girişimci olarak kendinizi bir kaç cümle ile tanımlar mısınız? Hayattınızda hangi oluşumları hayata geçirdiniz?

İmkansızı düşünüp mümkünden vazgeçmeyen, sürekli öğrenmeye aç, konfor alanında fazla kalmaktan aşırı rahatsız olan, kendi kendini heyecanlandırabilen, seri, azimli, zor vazgeçen, sabırlı bir girişimciyim. İlk girişimim için tam 10 yıl hazırlandım.

Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı ve Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) akredite koçluk okullarından biri olan House of Human’ın kurucu ortağıyım.

Arkadaşlarımla birlikte Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği’ni (TÜGİM) kurdum. Bu dernek Garanti Bankası Girişimcilik Üssü Garanti Partners, Boğaziçi Üniversitesi TÜBİTAK Dream BİGG, TÜRKONFED Dijital dönüşüm merkezinin mentorluk partnerliğini yapmaktadır.

Merkezi Londra’da bulunan Association for Coaching’in Türkiye Chapter’ı kurucularındanım. Bu oluşum Dünyada Koçluk olgusuna yön veren iki önemli dernekten biridir.

Sizce bir girişimin hayatta kalması ve sürdürülebilir bir girişime sahip olması için gereken 5–7 özellik nedir?

Yukarıda kendim için ifade ettiğim özelliklerden bazılarını önemsiyorum.

  • İmkansızı düşünüp mümkünden vazgeçme. İyimser olup mümküne odaklanmak önemlidir.
  • “Mükemmel için iyiden fedakarlık etme.” Başlangıçta “mükemmel” için “iyi”den fedakarlık etmemeleri önemli. Zira mükemmel için önce yapmaya başlamak ve sonra daha iyi daha da iyi yapana kadar devam etmek gerekir.
  • “Evren düşünceyi değil eylemi alkışlar.” Eylemsel olmak girişimcinin vazgeçilmesleri arasındadır. Her gün büyük küçük demeden eyleme geçmek esastır.
  • “Şans, hazırlıkla fırsatın karşılaştığı köşebaşıdır.” Trene binmek istiyorsanız gara, vapura binmek istiyorsanız vapur iskelesine gitmelisiniz, girişimci olmak istiyorsanız bu ekosistemde bulunmalı, görünmeli ve çalışmalısınız.
  • “Nedeni güçlü olan nasılını bulurmuş.” Girişiminizin niçinini önce kendinize sonra da başkalarına anlatacak dili geliştirmelisiniz. Güçlü nedenler insanların ruhuna dokunan nedenlerdir.
  • Girişimde süreklilik esastır. Yukarıda bahsettiğim her atasözünü hemen her gün tekrarlayacak bir eyleme geçmeleri çok önemli. Ara sıra girişimle ilgilenmek en tehlikeli yöntemlerdendir.

BUBA Campus’ün Kurucularından biri olarak sizden nasıl yararlanacağız?

Girişimlerin seviyesine bağlı olarak onlara koçluk ve mentorluk desteği vereceğim, kimi zaman eğitimlerine bizzat eğitmen olarak iştirak edeceğim, partneri olduğum yatırım grupları ve fonları ile yatırımcı görüşmelerine destek olacağım.

Buradaki girişimcilerden beklentiniz nedir?

Bu Kampüsü konfor alanı olarak görüp fikirlerinin fermente olmasına (çürümesine) izin vermesinler. Geleceklerine bu haksızlığı yapmasınlar. Bunun için de çay kahve yapımı süreçleri dahil her şeye ufak tefek de olsa katkı sağlasınlar. Eylemsellik disiplinini sürekli hale getirsinler.

Kendi girişimlerinin baş sorumlularının ne mentorlar ve koçlar, ne de melek yatırımcılar olmadığını unutmasınlar. Ne kurban rolüne bürünsünler ne de suçlayan olsunlar, kendi girişimlerinin tek ama tek mimarlarının kendileri olduğunun bilincinde olsunlar.

Kampüsümüzü onlara kaliteli hizmet verme odaklı diğer benzer merkezlerle karıştırmasınlar ve karşılaştırmasınlar. Çünkü bu kampüs kahvenin en tazesini, koltuğun en rahatını verme hedefi ile değil girişimin en iyi hale gelmesine odaklanan bir kampüs olacaktır.

Kaynak: https://www.bubacampus.com/blog/Nuri-Murat-Avci-Ile-Buba-Campus-Hakkinda/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade