Danmarks første funding-ordbog

Hos Teknologiudvikling ved vi, at der er mange fremmedord indblandet i funding-processen, som tit kan skabe mere forvirring end gavn. Det vil vi gerne komme til livs. Derfor er vi i fuld sving med at udarbejde Danmarks første funding-ordbog med termer, som man kan støde på i funding-processen.

Ordbogen vil blive lanceret på vores hjemmeside d. 10. december 2018, men indtil da får I her en teaser:

Offentlig støtte:
Offentlig støtte er en effektiv måde at minimere de økonomiske risici, der er forbundet med forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier. Modsat investorkapital, er støtte fra danske fonde eller EU-fonde ikke-udvandende. Virksomheden mister altså ikke ejerandele.

Et tilskud fra en støtteordning sikrer hurtigere gennemførsel af jeres projekt, så I kan komme hurtigere på markedet. Herudover fungerer støtten som et kvalitetsstempel, der tiltrækker yderligere investeringer.

Deminimis:
EU har indført regler om hvordan virksomheder må modtage støtte fra staten. Det har man gjort for at undgå, at nogle stater forvrænger konkurrencen ved at favorisere specifikke virksomheder. Reglerne betyder, at EU-Kommissionen som udgangspunkt skal godkende alle beslutninger om støtte. For mindre støttebeløb, er der dog indført en forsimplet procedure.

De minimis-reglerne
Under de minimis-reglerne kan virksomheder modtage 200.000 euro (1,5 mio. kr.) over en periode på tre år. Denne støtte skal ikke indberettes til EU og kan uddeles jf. nationale regler. I Danmark vil støtte fra fx EUopSTART eller støtte fra InnoBooster (under 1,5 mio.) blive betegnet som de minimis-støtte. Større støttebeløb til forskning og innovation uddeles oftest under EU’s gruppefritagelsesforordning.

Læs mere om de minimis-forordningen her

Business Model Canvas:
Et Business Model Canvas er en visuel præsentation af en virksomhed eller et konkret produkt. Her præsenteres centrale elementer som merværdi, kunder og marked, infrastruktur og finansieringsbehov. Business Model Canvas anvendes som et strategisk værktøj til at udvikle nye forretningsmodeller eller til dokumentere og visualisere eksisterende. Det kan være et godt værktøj at læne sig op af, i ansøgningsprocessen.

Feasibility:
Feasibility er et udtryk der anvendes i bedømmelseskriterierne i Horizon 2020 — og særligt SME Instrument programmet. På dansk kan begrebet oversættes til gennemførlighed og betyder kort fortalt, at der skal være dokumentation for, at dit udviklingsprojekt kan blive til virkelighed. Når du som ansøger præsenterer et udviklingsprojekt der er tæt på markedsintroduktion, er evaluatorerne ekstra opmærksomme på, at du ikke udvikler dit produkt/service i et vakuum. Din ansøgning skal derfor grunddigt redegøre for:

1)Teknisk gennemførlighed (fx resultater af prototypeprøvning)
2)Praktisk gennemførlighed (fx feedback fra beta-brugere, hensigtserklæringer fra potentielle kunder, risikovurderinger, analyse af IPR muligheder og troværdig kommercialiseringsplan).
3)Økonomisk gennemførlighed (fx kundernes vilje til at betale, forretningsmodel, forventet omsætning, omkostningsanalyse og overblik over ressourcer der er nødvendige for at lancere din løsning på markedet).

Ordbogen vokser, men sidder I med ord I ønsker afklaring på, så skriv endelig til os!

Like what you read? Give Teknologiudvikling ApS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.