Birçok farklı kaynaktan da görülebileceği üzere kitlesel fonlama birden farklı yöntemle uygulanıyor. Projenin ya da fikrin ihtiyacına, fon arayan kurumun yapısına ve yatırımcıların motivasyonuna göre bu yöntemlerden biri seçilebiliyor.

Image for post
Image for post

Bağış bazlı kitlesel fonlama yöntemi kar amacı gütmeyen, sosyal faydası yüksek; bir fikre, sosyal kalkınma gibi bir amaca, sanata ya da toplum faydasına bir projenin hayata geçmesi ya da büyümesi için kitlelerden fon bulma amacı taşıyor. Bu sistemde katılımcıların motivasyonu kar ya da kazançtan çok sosyal fayda, yardım ya da belli durumlarda vergi avantajı gibi ek faydalardan yararlanmak oluyor.

Fon sağlayıcılara projenin, fikrin ya da girişimin temsil ettiği ürün ya da hizmet benzeri bir ödül vadeden ödül bazlı kitlesel fonlama yönetimde fonlamayı tetikleyen ana unsur bir ödül, hediye ya da mükafat kazanma güdüsü. Belli bir yatırım karşılığında ürün, bir deneyime dair hizmet ya da zaman zaman sadece jenerikte isminin geçeceği bir sinema filmi olabiliyor. Sanat projelerinin en çok başvurduğu kitlesel fonlama tipi olan ödül bazlı fonlama sayesinde sanatçılar hem geniş kitlelere ulaşabiliyor hem de en kıymetli çıktıları olan eserlerini paylaşmış oluyor. Bunun karşılığında da hayata geçirmek istediği projelerine diğer kurumlardan elde etmediği, belki de edemeyeceği fon toplanıyor. …


İyi bir fikrin, projen ya da henüz yeterli finansman sağlayamadığın bir girişimin ve bunu gerçekleştirmek için fona mı ihtiyacın var? İnovatif ve teknolojik girişimler yatırım portföyünde olsun istiyorsun ve bunun en uygun yolunu mu arıyorsun? Alternatif finans yöntemlerinin en ilgi çekeni olan kitlesel fonlama tam da bu ihtiyaçlara karşılık ortaya çıkan bir yöntem. …

XYZ Tech

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store