Bron : cabinet van Minister van Huisvesting, Céline Fremault, inventaris van de woningen van gemeenten en OCMW’s, gegevens 2015

Een combinatie van transit en doorgang : de tijdelijke woningen in molenbeek

In Molenbeek heeft de gemeente een dubbel initiatief opgezet : transitwoningen (in 2007) en een sociaal hotel voor noodopvang (2009). De dienst tijdelijke woningen, met 3 werknemers[1] staat in voor de opvolging van de bewoners.

Toegang tot de transitwoning

Van een ongezonde woning …

Partnerorganisaties en een ‘Coördinatiecomité voor de transitwoningen (CCTW)’ om een juiste toewijzing te garanderen

Een transitwoning kan niet rechtsreeks aangevraagd worden door een kandidaat. Het zijn eerstelijngsverenigingen of gemeentediensten die de aanvragen analyseren en indienen bij de dienst tijdelijke woningen. Die dienst stelt een rapport op dat wordt voorgelegd aan de CCTW die beslist over de toewijzing en eventueel de verlenging van de verblijfsduur. Net zoals de toewijzingscommissie voor gemeentewoningen van Molenbeek (Toewijzing van woningen van gemeente en OCMW via een apolitieke commissie), bestaat de CCTW uit vertegenwoordigers van lokale verenigingen en gemeentediensten en niet uit politieke mandatarissen. [6] De CCTW is een plaats van reflexie en evaluatie van de transitwoningen.

Verlaten van de transit

De sociale begeleiding neemt een centrale plaats in bij de transitwoningen. De bewoner tekent bij intrede in de transitwoning een tijdelijke bezettingsovereenkomst met daarbij inbegrepen een herhuisvestingsplan.

Gegevens 2013–2016

Bewoners van het sociale hotel

Aanvankelijk was het sociale hotel vooral bedoeld voor Molenbeekenaars die onverwacht hun woning verloren (brand, overstroming, CO-vergiftiging, …. Maar in de praktijk maken zij slechts 25% uit van de bewoners. Meer dan 75% van de bezettingen in het hotel zijn vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. Het gaat dikwijls om jonge vrouwen, die nog niet lang in België wonen, de taal niet beheersen, bang zijn voor de gevolgen van een scheiding op hun verblijf in België en niet over voldoende inkomen beschikken. Ze zijn getraumatiseerd, bang voor hun agressor en het isolement waar ze slachtoffer van zijn.

Gegevens 2014–2017)[12]


Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade