De analyses van de BBRoW
May 23 · 10 min read

1. De berekening van de referentiehuurprijs: enige uitleg

De berekening van de referentiehuur is gebaseerd op de mediane huurprijzen van de enquêtes van het Observatiecentrum van de Huurprijzen uit 2012, 2013 en 2015, een steekproef van 8400 woningen. Bedoeling is om het rooster ieder jaar te actualiseren op basis van recentere enquêtes (indien niet geïndexeerd). [3]

2. De test van de BBRoW : Vergelijking tussen de indicatieve huurprijzen en de werkelijke huurprijzen

Met de steun van zijn leden-verenigingen heeft de RBDH in 2018 de huurprijzen van bijna 300 Brusselse woningen getest. Bedoeling was om de referentiehuurprijs die op huurprijzen.brussels wordt vermeld, te vergelijken met de werkelijke huurprijs.

3. Onze evaluatie

De cijfers van onze test zijn ontluisterend. Ondanks het feit dat we vooral kansarme huurders met een beperkt inkomen hebben geënquêteerd, zien we dat in de praktijk liefst 70% van de geteste huurders gemiddeld 39% meer betalen dan de referentiehuurprijzen.

4. Onze aanbevelingen

Over het huurrooster zelf


De analyses van de BBRoW

Written by

#ontcijferen #verduidelijken #verstaan

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade