Bron : Brussel Stedelijke Ontwikkeling, jaarverslag 2015, pg 46

Platform Wonen : de renovatie van de woning activeren

RenovaS is een gemeentelijke vzw die optreedt in het kader van de wijkcontracten in Schaarbeek. De vzw geeft renovatie- en energieadvies aan eigenaars en huurders en is ook lid van het Netwerk Wonen. In 2012 werd, in het kader van het wijkcontract ‘Wijnheuvelen-Josaphat’ het Platform wonen opgericht, dat ondertussen actief is op het volledige gemeentelijke grondgebied. RenovaS ontvangt van de gemeente Schaarbeek voor de coördinatie van het Platform Wonen subsidies.

Cel ILHO : strijden tegen huisjesmelkers in Schaarbeek

Met de cel ILHO wordt gemikt op de huisjesmelkers, situaties van zeer ongezonde woningen waarvan kwetsbare personen het slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld een eengezinswoning die onwettig werd opgedeeld in 10 woningen, die werden gesloten door de Huisvestingsinspectie of de gemeente en die de eigenaar toch opnieuw in dezelfde staat verhuurt, woningen in kelders zonder basisvoorzieningen, geen huurovereenkomst, veel te hoge huurprijzen, ….
De analyses van de BBRoW

Written by

#ontcijferen #verduidelijken #verstaan

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade