• door een termijn van 1 maand te voorzien tussen de betekening van het vonnis en de uithuiszetting. De vrederechter kan die termijn verlengen (in functie van de situatie van de huurder), maar ook verkorten (wanneer de verhuurder kan aantonen dat de huurder ondertussen vertrokken is).
  • door te voorzien dat de deurwaarder vijf dagen voor de datum van uithuiszetting de bewoners hierover informeert.
  • Een steunmaatregel die kan samengaan met budgetbegeleiding van de huurder om nieuwe achterstallen te vermijden
  • Een uniformisering van de verschillende praktijken van de OCMW’s
  • Een fonds dat op termijn kan opgaan in het recent gecreerde BRUGAL-fonds[9], (tussenkomst bij de samenstelling van de huurwaarborg) om zo te evolueren naar een universeel fonds.


De analyses van de BBRoW

Written by

#ontcijferen #verduidelijken #verstaan

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade