Projecten op initiatief van de gemeente …

Oasis[1] in Jette : diversiteit

In Jette heeft de gemeente in het kader van een wijkcontract een oud gebouw van het Brugmann ziekenhuis gerenoveerd. Het gebouw van 3.500 m² werd omgevormd tot 24 woningen die worden verhuurd tegen sociaal tarief en een creche. De renovatie kostte 5 miljoen euro, maar werd voor 80% gefinancieerd door Beliris (federale fondsen). Sinds 2015 zijn de woningen bewoond.

Van Lierde in Anderlecht : ’autonomie

Het project ‘Van Lierde’[3] is een nieuwbouw op een terrein van de gemeente Anderlecht en bevat 12 studio’s voor begeleid wonen die volledig zijn aangepast voor bewoners met een motorische handicap. Het project werd gefinancierd met middelen van het Grootstedenbeleid en de gemeente Anderlecht en kostte 3 miljoen euro. Het project is ook erkend en gefinancierd door de GGC[4] als dienst begeleid wonen voor autonome volwassen personen met een handicap.

Projecten met steun van de gemeente …

Gemeenten kunnen ook creatieve initiatieven van verenigingen of bewoners steunen. Sommige gemeenten laten bijvoorbeeld hun leegstaande gebouwen tijdelijk bewonen of betrekken. De gemeente Elsene is hiervan een voorbeeld die voor haar leegstaande gebouwen overeenkomsten aangaat met diverse organisaties voor diverse projecten (niet allemaal huisvesting). De gemeente heeft onder andere met Fébul, met Mentor-Escale en met Communa dergelijke overeenkomsten gesloten voor de huisvesting van een twintigtal personen. Ook Brussel-Stad en Vorst doen dit.

Solidair mobiel wonen (swotmobiel) in Jette

Dit project wordt gedragen door de vzw samenlevingsopbouw brussel (www.samenlevingsopbouwbrussel.be) in samenwerking met de faculteit architectuur van de KUL enDe analyses van de BBRoW

Written by

#ontcijferen #verduidelijken #verstaan

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade