Via de gewestelijke woonplannen

Op dit moment zijn er iets meer dan 9% openbare woningen in het Brusselse Gewest, voor ons nog altijd veel te weinig en bovendien zeer ongelijk verdeeld over de 19 gemeenten. Onderstaande kaart toont dit aan.

Via de wijkcontracten

Gemeenten kunnen voor de creatie van woningen beroep doen op gewestsubsidies, onder meer via de wijkcontracten, die weliswaar geconcentreerd zijn op de centrumgemeenten en de gemeenten van de eerste kroon.

Via de stedenbouwkundige lasten

Een andere manier om openbare woningen te realiseren, zijn de stedenbouwkundige lasten. Sinds 2013 worden die ook opgelegd bij de uitreiking van een stedenbouwkundige vergunning voor woningprojecten groter dan 1000m². De promotor heeft daarbij de keuze om ofwel een financiële vergoeding te betalen of een deel woningen[4] te verkopen onder de marktprijs. Gemeenten, die de stedenbouwkundige vergunning afleveren, kunnen aansporen tot het aanbieden van woningen.
De analyses van de BBRoW

Written by

#ontcijferen #verduidelijken #verstaan

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade