Fileproblemen: meer bereiken door brede aanpak

In 2014 is het onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA) gestart, dat zoekt naar oplossingen voor bereikbaarheidsknelpunten op de A9 en verbetering van bereikbaarheid in de corridor Alkmaar-Haarlemmermeer. De onderzoekers kijken nadrukkelijk naar de ruimtelijke inrichting van de corridor. Wáár mensen wonen, werken en recreëren, bepaalt immers in belangrijke mate hun mobiliteitsgedrag. Zijn er mogelijkheden om ruimtelijke- en andere opgaven in het gebied te koppelen aan de bereikbaarheidsopgaven en hun oplossingen? Kunnen we ze in samenhang in beeld brengen? Infram is bij het NowA-onderzoek betrokken.

Resultaten analysefase: alléén asfalt helpt niet

Verbeteren van de auto-infrastructuur heeft slechts tijdelijk een positief effect op de filedruk en permanent een negatief effect op de keuze voor alternatieven zoals fiets, bus, tram of trein (zie figuur). Dat resultaat van de analyse komt tot uiting in de aanbevolen strategie om met een afgewogen combinatie van elkaar aanvullende maatregelen het vervoersvraagstuk op te lossen. Allereerst het verbeteren van de infrastructuur voor openbaar vervoer en het fietsnetwerk. Voor het openbaar vervoer zouden ook betere dienstregelingen moeten komen en meer gemak en comfort. Dat alles moet samengaan met stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van OV en fiets. En waar nieuwe technologie aan de verbeteringen kan bijdragen, moet ze worden benut. Dit pakket leidt in veel gevallen tot hogere kwaliteit van de leefomgeving, een gezonder leefmilieu, een robuust vervoerssysteem en versterking van de lokale economie.

Maatregelen uitwerken om knelpunten op te lossen

Op basis van deze NowA-analyse werken de onderzoekers maatregelen uit binnen vier oplossingsrichtingen:

  1. Beter afstemmen van woningbouw- en werklocaties met de bereikbaarheid(sopgaven)
  2. Verbeteren van de alternatieven voor de auto (OV en fiets)
  3. Samen met de markt ontwikkelen van (innovatieve) oplossingsrichtingen
  4. Vergroten van de capaciteit en robuustheid van het wegennet

Breed netwerk

Samenwerking tussen overheden, gebruikers en het bedrijfsleven is essentieel om tot innovatieve oplossingsrichtingen te komen. Het Ministerie van IenM en de drie deelregio’s Alkmaar, IJmond en Haarlem/Haarlemmermeer zijn opdrachtgever van NowA; Transport en Logistiek Nederland (TLN) is adviserend mede-opdrachtgever. Het bedrijfsleven heeft er baat bij als werknemers en klanten goede mobiliteitskeuzes maken en kan daarbij een belangrijke (beïnvloedende) rol spelen. Aan de verschillende deelonderzoeken van NowA nemen ruim veertig partijen deel.

Bron: Syntheserapport Analysefase MIRT Onderzoek NowA, mei 2016