Infram pakt de energietransitie kansgericht in de volle breedte op

Infram
Infram
Oct 28, 2018 · 3 min read

Duurzaam gebruik van energie en grondstoffen is vandaag de dag geen idealistisch alternatief meer maar een keiharde opgave. Die opgave is niet vrijblijvend maar vraagt om snel en effectief handelen van iedereen. En dat zonder aantasting van andere belangrijke maatschappelijke waarden als concurrentievermogen, woongenot en mobiliteit. Dat kan alleen als overheidsbeleid, uitvoeringsprogramma’s en publiek en privaat investeringsvermogen goed op elkaar zijn afgestemd. Dan zal blijken dat het niet alleen draait om handelen uit noodzaak maar vooral ook om het benutten van kansen. Op die snijvlakken levert Infram meerwaarde. Ons specialisme is verbinden. Wij koppelen het energievraagstuk aan (vaak onvermoede) mogelijkheden in de ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, water en economie.

De verbeelding van een duurzame energiehuishouding speelt een belangrijke rol in het transitieproces. Op alle niveaus moeten mensen zich kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet, welke uiteenlopende waarden te creëren zijn en welke stappen zij daarvoor concreet kunnen of moeten zetten. Infram weet uit ervaring dat verbeelding en integraliteit hand in hand gaan. Thuis in het succesvol opzetten en uitvoeren van grote integrale projecten benadert Infram de energietransitie daarom niet als een afzonderlijk thema maar als een integraal onderdeel van de gebouwde en ongebouwde omgeving.

Infram heeft recht van spreken omdat wij de mogelijkheden die we zien niet alleen in adviezen presenteren, maar ook zelf in eigen praktijk verwezenlijken. Een goed voorbeeld daarvan is ons initiatief om als eerste adviesbureau in Nederland meerdere waterstofauto’s in de vloot op te nemen en daarvoor op eigen terrein een waterstoftankstation te realiseren. De procesmodellen en businesscasetools die wij voor de introductie van waterstof in het wegverkeer hebben ontwikkeld, zijn dus stevig aan de eigen praktijk getoetst.

Illustratie: Job van der Molen

Verbinden, verbeelden en verwezenlijken zijn kernbegrippen in onze missie. In die trits schuilt de kracht om onvermoede mogelijkheden te zien en een voortrekkersrol te kunnen spelen bij het maken van integrale technische, functionele en financiële afwegingen om de overgang naar duurzame energie soepel en verantwoord te laten verlopen.


Bekijk hier de referenties van uiteenlopende recente energieprojecten waarin Infram een verbindende rol heeft gehad.


Lees hier een interview
met Robert van Hoof,
een van de voortrekkers van het werkveld Energie bij Infram.


Infram

Written by

Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.