การดึงข้อมูลจาก Google Forms ไปยัง Google Sheet และส่งอีเมล์ด้วย Google Script
Ayuth Mangmesap (blackSource)
41

สวัสดีค่ะ ข้อมูลที่ให้มาเป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะ

อยากทราบอีกเรื่องคือการดึงข้อมูลจาก google sheet ส่งไปยัง Line ต้องทำยังไง หรือมีโค้ดอะไรบ้างคะ กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่แต่ยังหาไม่เจอรบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ขอบพระคุณที่ให้ความรู้ค่ะ ^^

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.