คนเยอรมันเช้านี้ ทำให้มีประเด็นต้องคิดไปตลอดวัน
Geng Sittipong S.
995

เรื่องดีนะคะ ชอบมุมมองแบบ very open minded ของผู้เขียน :) 
แบบ no ego มากๆ
อ่านละอยากเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งบางคนอ่าน ฮา

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.