Ben Yu

Ben Yu

Ben Yu

Thiel Fellow, Harvard dropout. Here to write one random thing every few years.