Невероятен лофт в Ню Йорк

Опитвайки се да открия жилището, което пасва на моята представа за „дом” попаднах на този апартамент в предградията на Ню Йорк. Жилището е голямо с типично големи прозорци, тухлени стени, бетонени подове и тавани високи, колкото никога няма да имаме в нашата страна.
Семейството, което е закупило на скоро този имот е реновирало напълно интериора, като са запазени традиционните белези на този тип лофтове. От снимките се забелязва, че в жилището е вложена много любов при проектирането, това е така защото собственичката Наталия Кашпър е архитект влюбен в лофт детайлите.

Вътрешното пространство не е претъпкано с мебели и въпреки огромните обеми, празнота не се усеща. Доста от декорите са минималистични и месени с последна дума на техниката уникати.
Усезаемите цветове и материали, близки до човешката природа създават пространство на уникалност и приветлива атмосфера за собствениците и техните гости. източник

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.