Звіт міжнародної служби Пласту/2 квартал 2019

Налагодження зв’язків з іншими скаутськимим організаціями

Англомовна версія на пластового порталу

 1. Написане та затверджене технічне завдання, яке включає в себе бачення: структури англомвоної версії ПП, елементів дизайну, переходів на інші канали комунікації, кнопки “Donate” тощо.
 2. Реалізований каркас сайту згідно ТЗ.
 3. Перекладена адаптована інформація для підрозділів “Загальна інформація про Пласт” та “Історія організації”.

Поточну версію порталу можна глянути тут.

Повністю робота над порталом має бути завершена до кінця наступного кварталу. Спочатку він буде представлений КПС та КПР для затвердження, після чого стане доступним для (пластового) загалу.

Презентаційні матеріали про Пласт

Були зроблені:

 1. інформаційний буклет, який містить найважливішу інформацію та її візуалізацію зі звіту організації за 2018 рок англійською мовою;
 2. збірка матеріалів про виховні програми, перестороги, відзначення, та вмілості в Пласті та пояснення до них англійською мовою яким чином вони мають функціонувати.

Міжнародні заходи

 1. Відбір інструкторів-виховників/-иць на юнацькі табори в Канаді (допомога організаторам у поширенні інформації, формування зголошення для кандидатів), було відібрано 3 людей.
 2. Супровід делегації на крайовий табір у Великобританії у кількості 23 людей (документи).
 3. Супровід делегації на InterCamp 2019 у кількості 16 людей (документи).
 4. Пошук виховника/-ці-інструктора/-ки на табір УПЮ в Туреччині, поїхала ст. пл. вірлиця Соломія Терех, ОД.

Робота з посольствами

 1. Створена база посольств з контактною інформацією.
 2. Були розіслані запрошення на “Благодійну ватру Пласту 2019”.

Налагодження мережі зв’язків з діаспорою

 1. Зроблений аналіз комунікації щодо запрошення пластунів з діаспори на крайові табори 2019.
 2. Розпочата робота на інформаційним дайджестом для діаспори та базою для його розсилки, тестовий дайджест має бути розісланий в середині липня 2019 року.

Посилання на звіт за попередній квартал тут.

У разі винекнення запитань прошу писати на international@plast.org.ua

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade