InfraCom Group AB (publ) presenterar på Redeye Growyh Day 4 juni 2018

Image for post
Image for post

Den 4 juni presenterar Bo Kjellberg, VD, InfraCom Group AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på Haymarket by Scandic i Stockholm.

Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.redeye.se/live/redeye-growth-day-18

Källa: http://infracom.se/infracom-group-ab-publ-presenterar-pa-redeye-growyh-day-4-juni-2018/

Written by

Vi etablerar företaget på nätet - https://www.internet.se

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store