Istanbul’ u terk ederken yine istanbul’ dan cok daha uzak bir sehire goc edebilir miydiniz?
Cenker Durmaz
1

Çok zor. Sorunun çok haklı ve sorulması gereken bir soru. İstanbul’a yakın olmak bir avuntu gibi. Bu haklı eleştiriyi ortaya koymak lazım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.