Neden İstanbul’dan Kaçıp Bahçemde Domates Yetiştirmedim?
Süleyman Sönmez
501

Yazınızı merakla okudum. İstanbul’dan gitmekle alakalı yazdığım yazıdan sonra farklı görüşleri de okumak benim için iyi geldi. Ancak son satıra katılmadığımı belirtmek istiyorum. Şahsen tüm düşüncelerimizi yazmamız gerektiğine inanıyorum. Birbirimizi ikna etmek zorunda değiliz. Sadece yazalım ve düşünceler daha da zenginleşsin. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.