ก่อนจะเข้ามาดู Package หรือ Config ต่างๆ เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ใช้ Ruby on Rails และ Angular ซะส่วนใหญ่ จึงเลือกสี และธีมที่เห็นถึง Class, Variable, Method และ อื่นๆ ที่ได้อย่างชัดเจน (+ ความชอบเข้าไปด้วย ฮ่าๆ) มาเริ่มกันดีกว่า

เริ่มต้นกันที่สี ธีม ไอคอนและฟอนต์ก่อนละกัน (ความสวยงามทำให้น่ามองอยู่เสมอ 😍)

  1. Theme นี้ใช้ Materialize Package จากนั้นเลือก “Material Solarized Dark.sublime-theme” หลังติดตั้งเสร็จ
{...
"material_theme_accent_lime": true,
"material_theme_arrow_folders": true,
"material_theme_bold_tab": true,
"material_theme_bullet_tree_indicator": true,
"material_theme_compact_sidebar": true,
"material_theme_contrast_mode": true,
"material_theme_small_statusbar": true,
"material_theme_tabs_autowidth": true,
"material_theme_tabs_separator": true
}

3. Color Scheme นี้ใช้ RailsBase16 Color Schemes Package แล้วเลือกเป็น RailsBase16-solarized.dark หลังติดตั้งเสร็จ…


แรกเริ่มเลยเนี่ยคือ คิดก่อนว่าจะได้ทางไหนดี ระหว่างเขียนโมบาย กับ เขียนเว็บไซต์แล้วก็ได้ลองเขียน โมบายไปซักระยะ ปรากฏว่าเครื่องดันไม่ไหวซะงั้น เจอ Android Studio เข้านี่ค้างกันเลยทีเดียว

ต่อมาเลยได้ตัดสินใจเขียนเว็บ โดยเริ่มเขียนจาก HTML & CSS + PHP เพียว ๆ ไปพร้อมกัน พอเริ่มมีความรู้ซักระยะนึงก็ ไม่รุจะทำอะไร เลยได้หาจุดหมายซักอย่างนึง… แล้วก็ได้เจอปัญหาของตัวเองว่า อยากวางแผนการเรียนของตัวเองโดยที่ไม่ให้ตารางสอบมันไม่ชนกัน หรือ สอบวันละวิชาก็จะดี ก็เลยตั้งเป้าจะทำเว็บนี้

นี่ๆ แล้วก็ได้เวอร์ชันแรกมา

I'Pondpaun Sevenz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store