காக்காமுட்டை

சின்ன காக்கா முட்டையும் பெரிய காக்கா முட்டையும் அழகு, அவர்களைவிட அவர்களுக்கு பீட்சா சுட்டுத்தந்த ஆயாவை பிடித்திருந்தது, எல்லோரும் சொல்லியது போல அந்த இளம் தாயும் அவளின் சிரிப்பும் மழைக்குப்பின் சிறு செடிகளை நனைத்து மண்தொட்டிடும் நீர் போல இயல்பாய்.

இவர்களைத் தவிர்த்து அந்த பழையிரும்புக்கடை பெண் சிறுவர்களிடம் காட்டும் வாஞ்சை,பணக்கார பையன்,செல்போன் திருடும் சிறுவர்கள், ஒயின்சாப் முன் சத்தமிடும் ஆண் மற்றும் வேலையாள்,பிட்சா கடை வாட்ச்மேன்.

இவர்களைத் தவிர மற்ற அனைவருமே ஒருவித நாடகத்தன்மையுடன் இருக்கிறார்கள். படத்தின் நீளம் அதிகம் இன்னும் குறைத்திருக்கலாம். (மொத்தமே 10 பேர் படித்தால் அதிகம் எனவே தாத்தா மேல சத்தியமா எதிர்க்கருத்துக்காகவோ ஷாக் வேல்யுக்காகவோ சொல்லவில்லை) என்னைப்பொருத்த வரையில் இன்னும் ஏதோ குறைகிறது.

ஒளிப்பதிவு மிகப்பிடித்திருந்தது அந்த விளக்கின் பின் தெரிந்த சிறுவர்கள் முகம், கடைசிகாட்சியில் வரும் ரயில் தண்டவாளங்கள் சந்தியின் நிறப்பிண்ணனியில் இப்படி நிறைய, கூவம்கூட சற்று அழகாகத்தெரிந்தது.

இசை சில இடங்களில் ஆடம்பரமாக இருந்தாலும் பெரும்பாலும் இயல்பாய் அமைதியாய் இருந்தது.

நிச்சயம் நல்ல தமிழ்த்திரைப்படங்களின் வரிசையில் ஓரிடமுண்டு. ஆனால் செல்ல வேண்டிய தூரம் இன்னும் அதிகம். வாழ்த்துக்கள் மணிகண்டன்.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.