தேங்கி நிற்கும் குட்டை போலாகிவிட்டிருக்கிறது மனது, அதில் ஊறிக்கொண்டிருக்கின்றன நினைவுகள், நல்லதும் கெட்டதுமாய். அதென்ன நல்லதும் கெட்டதுமாய் நினைவுகள்? நினைவென்றாலே பழையது, பழையதென்றால் கெட்டதுதானே? நான் கொஞ்சம் பழையகாலத்து ஆள் அதனால் நினைவுகளை போற்றுபவன். இருக்கட்டும் அதனாலென்ன நீ போற்றுவதால் மட்டுமே நினைவுகள் நல்லதாகிவிட முடியும? சரி வேண்டாம் நினைவுகள் கெட்டதாகவே இருந்துகொள்ளட்டும்.சாதாரண நினைவுகளா ஊறிக்கொண்டிருக்கும் நினைவுகள் அவை எப்படி நல்லதாக இருக்கமுடியும்? வேண்டாம் எனக்கு மனதும் இல்லை அவற்றில் நினைவுகள் ஊறவுமில்லை. மகிழ்ச்சி!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.