நீர்ச்சாலைகள்

பருவத்தின் மேகங்கள் அள்ளித் தெளித்திடும் நீர்ச்சாலைகளைப் பின்பற்றிச் செல்லாதீர்கள்

மணல்வீடுகட்டி விளையாடிடும் சிறுமியொருத்தியையும்

அதை அழித்துவிடக்காத்திருக்கும் அலையொன்றையும் அருகருகே பார்த்திருக்கிறீர்களா?

யாரோ யாருக்காகவோ தயாரிக்கும் தேநீரில் இனிப்பதிகமெனக் கலக்கப்படும் நீர் யாருடைய குவளையை நிறைக்கப்போகிறதெனும் கதகதப்பான உண்மை உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதா?

இல்லையெனில் மேலேறிச் செல்லுங்கள்,

கீழ்வானத்தினடியிலிருக்கும் கடல்வரை செல்லுமொரு நீண்ட சாலையின் முதற்புள்ளியாகிறேன், இல்லை கடைசிப்புள்ளியாகிறேன்…

நீர்ச்சாலைகளைப் பின்பற்றிச் செல்லாதீர்கள்!

Like what you read? Give இரவுப்பறவை a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.