Merhabalar,

İlk yazımda, Javascript’te ve daha bir çok programlama dilinde de var olan Scope kavramından bahsetmek istedim. Özellikle yeni başlayan biri için kafa karıştırıcı olan bu kavramı klavyem döndüğünce size açıklamak istiyorum.

Yani diyor ki bir değişkeni nerede tanımladığınız önemlidir. Nerede sorusunun cevapları…

Irem Sayar

🙋🏻‍♀️

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store