Podróże są nie dla mnie.

Podróże to nie jest moja mocna strona, lubię zwiedzać, ale nie koniecznie pokonywać duże odległości samochodem, pociągiem lub samolotem. Denerwuję się na długie siedzenie w miejscu, można powiedzieć, że jestem jak dzieci z ADHD. Piszę o tym bo czeka na mnie zaproszenie za ocean, a ja odwlekam to już 3 lata ze względu na długą podróż. Teraz mam już wszystko przygotowane i nie wiem, czy się nie wycofam na końcu drogi, czyli 1 dnia podróży. Szukam jak najwięcej plusów do przekonania samej siebie.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.