Bir ayda mobil uygulama geliştirebilmek

Neden mobil uygulama ?

Nereden başladım ?

Süreç

Paketler

  1. Github üzerinden açılan issue’lara mutlaka bakın. Kullanmak istediğiniz paketin çeşitli bugları olabilir. Bazı durumlarda kullanacağınız paket işinizi dahi görmeyecek durumda olabilir. Paketi kullandıktan sonra bunu deneyimlemek yerine mutlaka issuelara bir göz gezdirin.
  2. Mutlaka kullanacağınız paketi alternatifleri ile karşılaştırın. Github üzerinden alınan starlar çoğu zaman eleyici bir faktör olsa da her zaman starı fazla olan paket sizin sorununuz için doğru paket olmayabilir.
  3. Kullandığınız paketleri oldukça azaltmaya özen gösterin. React-native ile geliştirilen bir uygulamada şüphesiz en can alıcı noktalardan birisi uygulama boyutu. Kullandığınız gereksiz paketlerde uygulama boyutunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Olabildiğince az paket ile işinizi çözmeye çalışın.

Tasarım

Yayınlama süreci

--

--

Indie app maker

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store