Nye måter å samarbeide på, distribuere verdier og ta vare på din identitet.

Media elsker å skrive om krypto og blockchain om dagen, men formidlingen blir ofte ensidig og lite fordelaktig for teknologien. Ingen er nå i tvil om at denne teknologien i dagens form misbrukes av kriminelle, har høyt energiforbruk, og åpner for spekulasjoner på krypto-verdi.

Det er allikevel en hel verden av muligheter som ofte blir utelatt. Blockchain-teknologien har sparket i gang en del trender, og jeg ønsker å utforske disse trendene sett fra business og produktutviklings-perspektiv.


Your information is everywhere. Your phone number, email and address are stored in hundreds of databases, exported to thousands of Excel documents. Every time you sign in or become a member somewhere you need to give someone your email, or phone number, or more.

Sadly, your information is often outdated and needs to be constantly maintained in most of these places. Your airline bonus program, your car service, your local coffee shop, your kids parent-driven basket team, … you get the idea.

Wouldn’t it be cool to just see everything in one place on your mobile phone?All …

Irina Brun

Developer and blockchain enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store