Інтерв’ю з Юлією Маклюк про історію Енергії Змін в Україні

Irina Sopilnyak
Sep 7, 2017 · 2 min read

Як виникла ідея привезти ЕЗ в Україну?

На початку розвитку кліматичного руху в Україні, після того, як ми провели багато дрібних зустрічей і тренінгів, декілька всеукраїнських Днів дій, нам захотілось зібрати «всіх наших» в одному просторі. Щоб перезнайомитись і подумати над ідеями спільних проектів. А підштовхнули нас друзі з європейсього кліматичного руху, котрі сіли на поїзд і приїхали до Києва, щоб буквально провезти до України ідею Power Shift. Вони розказали нам про формат цього форуму, показали приклади з інших країн і просто заразили нас цією ідеєю.

В чому схожість та відмінність українського аналогу Power Shift?

Схожість — в енергійній і дружній атмосфері, в якій народжується міцна дружба і нові проекти. Також у тому, що саме на Power Shift сильно відчувається причетність до глобального кліматичного руху. Сюди приїздять лідери іноземних активістських груп, передають вітання по скайпу, проводять одночасні акції солідарності. Відмінності залежать від місцевого контексту — в кожній країні Power Shift відповідає потребам самого руху і викликам місцевих реалій. Скажімо, у Австралії форум може бути присвячений спротиву побудові величезного порту для експорту вугілля, у В’єтнамі — першим крокам з утворення кліматичної коаліції. В Україні ж останні роки основними темами є енергонезалежність , міські проекти, перші кроки в політичному кампейнінгу.

Чи змінилась за 6 років концепція форуму?

На мою думку, загальна концепція не змінилась. Це так само форум для знайомства, об’єднання і дій проти змін клімату. Змінюється наповнення — кліматичний рух дорослішає, готовий брати на себе більш серйозні виклики, тож і програма відповідно підлаштовується. З кожним роком вона стає все більш професійною, зростає рівень політичного аналізу і здатності ініціювати позитивні зміни.

Енергія Змін важлива подія в житті екоактивіста та громадського активіста в принципі?

Енергія Змін унікальна своєю атмосферою. Багато де можна отримати знання, попрактикуватись у розробці проектів. На ЕЗ до цього додається безцінний досвід спільного відчування, контакту з собою та товариш/ками. Для багатьох форум стає точкою переусвідомлення своєї ролі в екологічному русі. Також тут є хороший шанс утворити групи з декількох організацій, щоб працювати над обраним проектом, кампанією.

Чому варто долучитись до Енергії Змін 2017?

Щоб зануритись у справді унікальний формат заходу і попрацювати з найцікавішими людьми над темами комплексних рішень проти змін клімату. Програму обіцяють справді цікаву!

Детальна інформація тут.

Реєстрація на форум Енергія Змін

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store