Folk flest vet at det er lurt å spare til pensjon, spise sunt, være aktiv, ikke røyke eller drikke for mye. Samtidig har også de fleste av oss opplevd at å bestemme seg for å endre atferd ikke alltid resulterer i at vi faktisk gjør det.

Hva styrer hvordan vi tenker og tar valg?

Irmelin Bergh

Strategisk rådgiver og atferdspsykolog i Netlife Design.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store