Folk flest vet at det er lurt å spare til pensjon, spise sunt, være aktiv, ikke røyke eller drikke for mye. Samtidig har også de fleste av oss opplevd at å bestemme seg for å endre atferd ikke alltid resulterer i at vi faktisk gjør det.

I psykologien kalles dette for intensjon-atferdsgapet. Det pågår kontinuerlig forskning som handler om å bedre forstå hvordan vi kan redusere dette gapet. Hva skal til for at vi klarer å endre atferd? Hvorfor er det så sinnsykt vanskelig å gjøre det vi VET er bra?

Hva styrer hvordan vi tenker og tar valg?

Svaret krever først at vi forstår hva som styrer hvordan vi tenker og tar valg. I følge Kahneman (Thinking fast and slow, 2011) så benytter vi to ulike systemer — system 1 og 2. Når System 1 er aktivt så tar vi avgjørelser og valg som er raske, intuitive og ofte emosjonelle. Dette er automatiske prosesser og handler om våre vaner. …

About

Irmelin Bergh

Strategisk rådgiver og atferdspsykolog i Netlife Design.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store