Subjonctif passé

Este internet fai que atopes páxinas do máis curioso. Un sitio no que se bota unha man ós cativos a aprobar. A sección de francés parece a axeitada para o noso obxectivo e concretamente esta.

Mágoa que non traia exercicios. Ten moi boa pinta esta, parece máis sobria esta. En troques de buscar debería facer os exercicios, veña, vai, comezarei con esta.

Like what you read? Give i-rochiño a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.