irregularexpression
irregularexpression

irregularexpression

Genjutsu caster: Mugen Tsukuyomi.