Sign in

در یک جمع بندی می توان گفت با اینکه در برخی موارد آدیداس برتری دارند و برخی دیگر نایک ، اما بطور کل هردو برند محبوبی در ایران هستند. حالا تصمیم با شماست که قصد خرید کدام برند را دارید. نکته بسیار مهم اینکه از هر برندی قصد خرید دارید باید کتانی اصلی را خریداری کنید با استفاده از لینک زیر می توانید تمامی کفش های نایک و آیداس را مشاهده کنید.

نکته مهم اینجاست همه محصولات دارای گارنتی اصالت کالا ، ارسال رایگان دارند و اگر بخاطر سایز یا هردلیل دیگر از کتانی خوشتان نیامد آن را مرجوع کنید.

منبع : آی آر تن

https://irten.ir/%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b3/


همه ما میدانیم که به پاها قلب دوم می گویند ، اما واقعا چقدر به این قلب اهمیت می دهید؟ از آنجا که اکثر فعالیت ما خارج از خانه و بوسیله پاهایمان انجام می شود آیا از برند کفش مناسبی استفاده می کنیم ؟ در ادامه لیست برندهای معروف کفش جهان همراه با تاریخ ساخت آن را به شما معرفی می کنیم. اگر هم به دنبال برندهای کفش ایرانی هستید به انتهای مقاله مراجعه کنید.

اگر می دانستید داشتن یک کفش راحت چقدر از خستگی شما کم می کند بی درنگ یک جفت کفش مناسب خریداری می کردید. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store