Поговоримо про ЦЕ
Kristina Miroshnykova
31

“ багато людей почуваються поганими, неправильними, аморальними, присоромленими. Проявляти сексальність — це ницо і заслуговує на покарання.” — Саме так.

Коли власна сексуальність входить в супротив із соціумом, вихованням, стеоретипами, потрібна велика внутрішня сила, щоб побороти ці обмеження. І у першу чергу в своїй голові. Прийняти себе такою, як ти є.

Дякую за статтю!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.