Звіт з реалізації проекту “Підтримай Пласт для розвитку України!”, підтриманого на Спільнокошті — І квартал 2019

Iryna Stepanets
Apr 23 · 5 min read
Статистика реалізації проекту в 1-ому кварталі

РОЗВИТОК ПЛАСТОВИХ ОСЕРЕДКІВ

Створення нових осередків на Сході та Півдні (Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська обл.)

  1. Проведено понад 15 презентацій Пласту та робочих зустрічей для церкви, ОТГ, ГО, закладів освіти та влади:
Менторську підтримку отримали 2 осередки зі Сходу та Півдня: Суми та Кропивницький.

ЗАЛУЧЕННЯ, НАВЧАННЯ, АДАПТАЦІЯ ВОЛОНТЕРІВ

Створення автоматизованої системи залучення та інтеграції волонтерів 18+

Розроблено драфт волонтерської політики (на обговоренні в осередках).

Ремонт пластового тренінгового центру у с.Вишнивчік Львівської області

Пластовий тренінговий центр Вишнівчик у Львівській обл

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК ВОЛОНТЕРІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИХОВАННЯМ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Хендбук для роботи з дітьми (11–14 рр.)

Навчання виховників нових компетентностей

Виховник — волонтер, який щотижня займається з дитиною

Вдосконалення пластових виховних програм — Опитування пластвого юнацтва (11–18 рр.)

Навчання з вузлів

Медіа-супровід проекту

Маєш запитання щодо реалізації проекту? — Звертайся:

Наталія Шерекіна — відповідальна за напрямок з розвитку осередків та залучення волонтерів — rozvytok@plast.org.ua

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade