Проект Пласту на Спільнокошті “Підтримай Пласт для розвитку України!” / 2 квартал 2019

Iryna Stepanets
Aug 27 · 4 min read

РОЗВИТОК ПЛАСТОВИХ ОСЕРЕДКІВ

Презентація Пласту в м. Миколаїв
 • Балтської ОТГ (Одеська обл.)
 • ОМС в Кропивницькому
 • Лисичанського педагогічного коледжу
 • Відділу молоді Миколаївської міської ради
 • начальних заклдадів Миколаєва

ЗАЛУЧЕННЯ, НАВЧАННЯ, АДАПТАЦІЯ ВОЛОНТЕРІВ

Доопрацьовано Волонтерську політику, основна мета якої — це максимально спростити процес адаптації та інтеграції волонтера в організації. З метою вирішення проблем, з якими стикається волонтер в Пласті, було проведено відповідне опитування, а результати враховані під час розробки Політики.

 • “Хотілось мати хороше середовище для власних дітей”
 • “Відсутність чіткого алгоритму, які далі робити кроки”
 • Брак часу
 • Фінансування таборів, заходів (не спроможність оплатити вартість табору )
 • Методичні матеріали, довідники
 • Вивчення практичного пластування
 • Допомога по створенню підготовчого куреня (матеріали, чіткі кроки)

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК ВОЛОНТЕРІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВИХОВАННЯМ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Виховник — волонтер, що працює з дітьми щотижнево

ЗБІЛЬШЕННЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ МОЛОДІ ПРО МОЖЛИВОСТІ В ПЛАСТІ

PlasTalks

Маєш запитання щодо реалізації проекту? — Звертайся:

Наталія Шерекіна — відповідальна за напрямок з розвитку осередків та залучення волонтерів — rozvytok@plast.org.ua

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade