Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekanın Kullanımı

İşCep
İşCep
Sep 30, 2018 · 3 min read
Kaynak: Hiteks.com

İşCep

Written by

İşCep

Dijital dünyanın öne çıkan gelişmelerini takip edebileceğiniz İşCep resmi Medium sayfasıdır. İşCep hakkında bilgi için; www.isbank.com.tr

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade