واندرفول رد:

عروس قرمز پوش معروف فارم kl

به گفته اقاى جكسون حدود ٦ سال بر روى ژنتيك اين ماهى كار كرده، تا چنين خروجى مطلوب و چشم نوازى را توانسته است خلق كند

٨٠٪‏ ژنتيك اين ماهى گلدن ميباشد كه بعد از بلوغ كامل رنگ طلائى و قرمزى خاص و خالصى ، كه تا بالاي پيشانى ادامه خواهد داشت. چشمان شمارو نوازش خواهد كرد .

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.