واندرفول رد:

عروس قرمز پوش معروف فارم kl

به گفته اقاى جكسون حدود ٦ سال بر روى ژنتيك اين ماهى كار كرده، تا چنين خروجى مطلوب و چشم نوازى را توانسته است خلق كند

٨٠٪‏ ژنتيك اين ماهى گلدن ميباشد كه بعد از بلوغ كامل رنگ طلائى و قرمزى خاص و خالصى ، كه تا بالاي پيشانى ادامه خواهد داشت. چشمان شمارو نوازش خواهد كرد .

Like what you read? Give Isfahan Discus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.