Roboto, el robot que fa d’assessor i consultor tecnològic

La tecnologia és molt complicada. Sovint és difícil entendre alguns conceptes i les diferències entres aquestes coses. 
És per això que ha nascut en Roboto, el robot amb vocació d’assessor i consultor tecnològic, que té ganes d’ajudar a tothom a saber quina tecnologia és millor per cadascú a l’hora de tirar endavant un projecte tecnològic. 
En Roboto, a partir d’unes quantes preguntes, fa un perfil del projecte a desenvolupar i en fa una proposta posterior per correu electrònic.

Vols conèixer-nos? Contacta’ns!

info@iskra.cat // www.iskra.cat // @iskraTIC

Like what you read? Give Iskra.cat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.