Data101

Memleketin köklü gazetelerinden birinin web sayfası
İçinde ‘Akdeniz” geçen her habere basalım turizm reklamını!

Kural1: İçinde “Akdeniz” geçen herşey tatil anlamına gelmez ve tatil sözcüğüyle özdeşleştirilmez.

Kural2: Böylesi durumlar için biraz kafa yorup içinde “ölü, ölüm, facia” ve benzeri sözcükler geçen haberleri bunun dışında bırakmalısın.

Kural3: Düşünmeyi öğrendiğine göre bundan sonraki kuralları kendin yazmayı dene.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.