ทำไมเราถึงควรกลับมาใช้ Cookie แทนการส่ง JWT Token ผ่าน Header
acoshift
1911

ผมเห็นด้วยครับ ทุกวันนี้ใช้ jwt คุยระหว่าง micro-service เคยใช้กับ เว็บไม่เหมาะอย่างยิ่ง

Like what you read? Give Isman Usoh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.