İki sene önce almış olduğum “artık yazmaya vakit ayıracağım” kararını ufak bir gecikmeyle uygulamaya geçirdiğim için mutluyum. :)

Delaware merkezli yeni şirketimizi kurarken edindiğimiz tecrübeleri aktarmak istedim. Özellikle yabancı kaynaklarda Stripe Atlas ile ilgili birçok benzeri tecrübeler paylaşılmış olsa da, bazı nüansların faydalı olabileceğini hissettiğim için yazma ihtiyacı duydum.

Neden Stripe Atlas Tercih Ettik?

US merkezli yeni bir şirket kurma ihtiyacımız ortaya çıktıktan sonra, SVB banka hesabı ve Stripe hesabının da beraber açılacak olması nedeniyle daha pratik olacağını düşündüğümüz Atlas ile ilerlemeye karar verdik. Standart Atlas sözleşmelerinin yatırım alma hedefli startuplar için hazırlanmış olması da temel tercih sebebimizdi. …

İsmet Ergin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store