Зелен покрив — що е то?

Насред метала и бетона

На покрива качена

като оазис в пустиня

явява се зелената градина

Зеленият покрив е конструкция съставена от няколко свързани помежду си слоя, монтирана върху покривната основа, и която позволява отглеждане на различни видове растения. Изграждането му значително подобрява градската среда и превръща покрива, по принцип, безинтересно и неизползваема част, в красиво и приятно място с различни ползи и предимства. Може да бъде създаден с цел отмора и почивка, като архитектурна особеност или ново местообитание, подпомагащо биоразнообразието.

Торфопочвеният субстрат, който се използва, е с дебелина от пет сантиметра до над метър и зависи от товароносимостта на сградата и от предназначението на покривната градина. Другите слоеве под него са обикновено филтруващ слой, дрениращ слой, хидроизолационна мембрана и предпазващ последната слой, положен върху основата или върху топлоизолационните плоскости (в случай че има такива). Внимателното подбиране и коректното полагане на хидроизолационната мембрана е от изключително значение, предвид че нарушаване водонепропускливостта на системата, от една страна носи щети на сградата, а от друга — и откриването и отстраняването на проблема е доста трудна задача.

Зелените покриви са два вида:

- Екстензивен — лека система, с дебелина на почвата не повече от 20 см, които не изискват много грижи и обикновено няма достъп до тях. Необходимостта от поливане е малка, използваните растения са нискостеблени и най-често сукуленти. „Еко покриви“ и „Кафяви покриви“ също са термини описващи екстензивните покриви.

- Интензивен — по-тежка система, със значителна дебелина на субстрата, позволяващ отглеждането на повече и различни видове растения. Изисква повече грижи, имат нужда от по-интензивно поливане. Подходящ за място за почивка и отмора. Терминът „покривна градина“ се отнася по-скоро до интензивните зелени покриви, особено в случаите когато част от площта не е заета от растения, а от някакъв вид инфраструктура като напр. декинг, места за сядане и др.

Използват се и термините полу-екстензивен и полу-интензивен, тъй като се конструират системи притежаващи характеристики и от двете групи, като например екстензивен покрив, позволяващ достъп на хора. Има достатъчно, а и се разработват нови, материали и компоненти, позволяващи да се проектират и изпълнят качествено разнообразни системи, които подобряват градската среда и допринасят за целите на устойчивото развитие — енергиийна ефективност, пречистване на въздуха/снижаване на замърсителите, охлаждащ ефект (противодействие на т.нар. „топлинни острови“), градски местообитания за запазване на биоразнообразието.

Милен Тончев

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.