Sunyi senyap ku menghilang

Kubiarkan semuanya mengalir tanpaku untuk sementara waktu.

Maafkan daku wahai temanku, kawanku, lawanku, musuhku.

Like what you read? Give Isrofil Amar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.