Mobile dla Menedżerów

Wstęp

Moje podejście i cel

Rozdział 1 Rynek i mobile

Krajobraz

Zmiana społeczna

Stanley Kubrick. Life and Love on the New York City Subway. Passengers reading in a subway car. 1946. Museum of the City of New York. X2011.4.10292.30D

Zawsze włączony, zawsze blisko

Prywatność

Zmiana rynkowa

Jak duży jest rynek mobilny?

Siły kształtujące rozwój mobile’a

Operatorzy telekomunikacyjni

Banki i systemy płatności

Startupy i marki

Twórcy platform mobilnych

Rozdział 2 Menedżer i mobile

Wizja, wiedza i władza

Kto nie powinien robić produktów mobilnych

Jaki powinien być menedżer produktów mobilnych

Rozdział 3 Firma i mobile

Rola i rozwój działu mobilnego w organizacji

Struktura i komplementarność zespołu

Mobile w startupach

Mobile w małych i średnich firmach

Mobile w agencjach reklamowych

Mobile w korporacjach

Mobile w grupach mediowych

Rozdział 4 Strategia mobilna

Cztery typy taktyk mobilnych

Typ non-mobile

Typ mobile-second

Typ mobile-first

Typ mobile-only

Wyciąganie wniosków z dostępnych danych

Jakość kontra ilość

Rozkład użytkowników i ich systemów operacyjnych

Modele biznesowe

Darmowa aplikacja

Darmowa aplikacja z In-App Purchase (Freemium)

Aplikacja płatna jednorazowo

Aplikacja z płatną subskrypcją

Darmowa aplikacja z systemem transakcyjnym

Matryca różnych typów płatności mobilnych

Analiza konkurencji

Punkty odniesienia i metryki

Rozkład usług, które zaspokajają potrzeby analogiczne do VOD
Dlaczego Netflix odnosi sukcesy?
Czas potrzebny do zaspokojenia potrzeby

Rozdział 5 Zespół i organizacja produktu mobilnego

Proces i organizacja

Cykl życia i komunikacja

Cykl życia projektu mobilnego

Brief

Specyfikacja

Wycena

Definicja wykonania

Rozpiętość definicji wykonania

Tablica delegacji

Przykładowa tablica delegacji w relacji klient — software house

Metodyki pracy

Podejście poziome

Podejście poziome

Podejście pionowe

Podejście pionowe

User stories, backlog i sprinty

Backlog przy starcie i po pierwszym sprincie

Spójność i ciągłość procesu powstawania aplikacji

Modele współpracy z dostawcą

Współpraca projektowa

Model współpracy projektowej

Współpraca pulsująca

Model współpracy pulsującej

Współpraca ciągła

Model współpracy ciągłej

Wymagania biznesowe

Dochodzenie do wymagania biznesowego

Budżet i rodzaje kontraktów

Trzy rodzaje usztywnień

Od czego zależy cena projektu mobilnego?

Rozdział 6 Produkt mobilny

Przenoszenie usługi między różnymi kanałami

Schemat Graceful Degradation
Schemat Progressive Enhancement
Mechanizm RWD

Referencyjne modele telefonów

Referencyjne modele urządzeń mobilnych

Aplikacje natywne, HTML5 i hybrydowe

Etapy powstawania produktu

Etapy powstawania produktu

Zarys

Userflow (diagram przepływu użytkowników)

Przykład: Instagram

Zacznijmy od celu
Pierwsze decyzje
Ekran strumienia aktywności staje się centralnym punktem aplikacji
Podstawowa ścieżka jest gotowa
Nowe elementy budują strukturę i nawigację

Onboarding

Podstawowy schemat rejestracji i logowania
Co się dzieje podczas logowania

Makiety Lo-Fi

Przykład makiet Lo-Fi

Fold

Fold — podział na treści ATF i BTF

Makietowanie Hi-Fi

Przykład makiety Hi-Fi
Ekran główny aplikacji Instagram na Androidzie
Ekran główny aplikacji Instagram na iOS
Ekran filtrów aplikacji Instagram na Androidzie
Ekran filtrów aplikacji Instagram na iOS

Ikona

Animacje

Interaktywne makiety

Prototyp

API

API

Wersja testowa

Wersje testowych i błędy

Wersja 1.0

Analityka i zachowanie użytkownika

Przepływ użytkownika w aplikacji
Lejek konwersji — pojedyncza ścieżka
Lejek konwersji — analiza
Testy A/B
  • The Illusion of Life: Disney Animation, Ollie Johnston, Frank Thomas

Rozdział 7 Marketing aplikacji mobilnych

Marketing i mobile

Kanały zdobywania użytkowników

Podział ze względu na własność

Media posiadane

Smart App Banner na stronie Allegro.pl

Media zdobyte

Media kupione

Typy akcji i rozliczeń reklamowych

Podział ze względu na kontekst

Główne strumienie dotarcia do sklepu mobilnego

Sklep mobilny

Mobile web

Social Media

Reklama tradycyjna

Reklama kontekstowa

Inne aplikacje

Konwersja

Koszt pozyskania i wartość użytkownika

Zakończenie

Podziękowania

Słownik pojęć

--

--

CPO @ iTaxi, Google Product Strategy Expert. Previously Head of Product @ PizzaPortal (DeliveryHero);

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marcin Zaremba

Marcin Zaremba

CPO @ iTaxi, Google Product Strategy Expert. Previously Head of Product @ PizzaPortal (DeliveryHero);