זה סיפור שכתוב בעברית

גם הכותרת שלו וגם הטקסט שלו כתובים בעברית.

אני לא יודע אם יש שפה לרווחים, אבל אם הייתה, אז גם הרווחים, וההפסקות שבין שורה לשורה, היו בעברית. אבל אני מאמין שאין שפה לרווחים, ואם יש, אז היא כנראה נקבעת עבורי בידי אנשים ממקום רחוק רחוק שדוברים שפה אחרת מעברית, כנראה אנגלית. אז יותר סביר ששפת הרווחים בטקסט הזה היא אנגלית.

זה חלק מהבעיה, בעצם. אם חושבים על זה. האנשים האלה, וזה שהם לא מדברים עברית, או חושבים בעברית; הם חושבים באנגלית, ולכן באופן טבעי, כאשר הם חושבים על האנשים שישתמשו בטכנולוגיה שהם מפתחים, הם חושבים על אנשים כמוהם, וגם האנשים ההם — חושבים באנגלית.

אבל זה בסדר. אני לא מתלונן.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.