Bài viết đầu tiên

Muốn tìm một trang để viết linh tinh vài thứ mà cũng hơi khó, thấy medium có vẻ phù hợp nhất tuy nhiên ở đây bị lỗi font Tiếng Việt nếu mọi người để ý.

Không sao, nếu viết hay vẫn sẽ có người xem thôi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.