วิธีเปลี่ยนสำเนียงภาษาอังกฤษให้เป็นสำเนียงอเมริกัน
Thanachart Ritbumroong
91

ปกตินับยังไงครับว่าครบ 1000 ครั้งแล้ว ต้องนับในใจ หรือจับเวลาเอาครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.