พอดีผมลองทำตามแล้วเกิดปัญหาครับ ผมลองใช้ postman ยิง post ไปปรากฎว่าค่า salary ไม่ถูกต้องครับ…
Thanawat Praivijit
12

ผมลองใน Postman ก็ได้ปกตินะครับ

Postman
http://localhost:8080/api/members

ลองตรวจสอบ attribute type ของ table members ว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.