Het belang van een helicopterview bij een angststoornis

Personen met een angststoornis zijn geneigd om heel erg op het detail te gaan zitten. Heel erg op het niveau van de angstprikkel. Men vergeet regelmatig om uit te zoomen. Om even de rust te nemen (ik weet hoe moeilijk dat is) om alles in perspectief te plaatsen. Hieronder een aantal tips die mij hebben geholpen:

  • Besef je dat je klachten in stand worden gehouden door een over-actief pre-historisch brein (o.a. amygdala). Het is niet gemaakt voor de eisen van deze tijd. Hierdoor zul je heel gewone prikkels soms als gevaarlijk/bedreigend ervaren
  • Probeer de angstloop te doorbreken. Blijf niet uren doorpiekeren, maar accepteer dat je nu eenmaal sneller gespannen bent. Lukt het niet om via gedachtenuitdaging, ratio en eventuele mindfulness minder gespannen te zijn? Let it be!
  • Maak een mentaal beeld van de omgeving, de (werk)dag, de situaties, de personen. Zie jezelf daar letterlijk tussen zitten. Wat is er nou eigenlijk zo bedreigend? Wat is er gevaarlijk?

(Disclaimer: Deze tips zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies van bijv. je therapeut. Auteur is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade)

Like what you read? Give It’sYourAmygdalaStupid a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.